โรงเรียนผาฮี้


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายวันมงคล  กุณา

นางสาวชลนา  ชื่นปฐมศักดิ์

นายปภังกร  ไชยวงค์

นายก้องเกียรติ  จันทอง

นางสาวกีรติรัชติ์  จันทร์อ้าย

นางสาวอภิชญา  สวัสดิ์วิมล

นายรวิภาส  จิณะไชย

นายจุฬา  จีปิน

นางสาวยุวนันท์  สมศรี

นางสาวสมพิศ  ปิงดอย